Op Zelfhulpgidsen.nl geldt een copyright © van 2009 tot 2023 voor alles op Zelfhulpgidsen.nl

Zelfhulpgidsen.nl is uniek. De website heeft eigen unieke artikelen die niet gekopieerd zijn van ander websites en hierdoor aan de hand van eigen ervaring zijn geschreven. De artikelen behoren bij Zelfhulpgidsen.nl en worden niet geplaatst op een andere website. Een link naar een artikel is altijd mogelijk.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Het linken naar een artikel of delen van artikelen op uw website of sociaal media. Het plaatsen van RSS feed op uw website. Het plaatsen van het logo met link op uw website.